Mr. Cassin  (Principal & Teacher  – 5th & 6th Class)

Ms. Prendiville  (Deputy Principal, SEN & Teacher  – 1st Girls and 2nd Class)

Mrs. Ryan (Teacher – Junior Infants & Senior Infant Boys)

Ms. Ryan (Teacher – Senior Infant Girls & First Class Boys)

Ms. Doyle  (Teacher  – 3rd & 4th Class)

Niamh Dunphy (SNA)

Helen Walsh (Secretary)

Michelle Brennan (Cleaner)